Religiooniõpetuse ainekava

1. ÜLDALUSED
1.1. Õppeaine põhjendus
o    Religioon on olnud ja on kõigis ühiskondades inimeste elu ja kultuuri kujundajaid; inspiratsiooniallikas kirjandusele, kunstile ja muusikale. Ilma religioosse harituseta on maailma kultuuripärandi mõistmine oluliselt raskendatud.
o    Eluks pluralistlikus ühiskonnas ja maailmas, kus tuleb kokku puutuda erinevate religioonide ja maailmavaadete esindajatega, muutub järjest olulisemaks üksteisemõistmine, respekt, avatus, valmisolek dialoogiks ja koostööks, mis saab kujuneda (vaid) religioosse harituse kaudu.
o    Kiiresti muutuvas ja arenevas maailmas tõstatuvad ja aktualiseeruvad järjest teravamalt eetikaga seotud küsimused. RÕ oluliseks osaks on õpilaste kõlbelise arengu suunamine arendades nendes vastutustundlikku eetilist elamisoskust, nii et nad mõistaksid oma tegusid ja nende tagajärgi nii indiviidi kui ka globaalsemal
tasandil.
o    RÕ toetab õpilase maailmavaate kujunemist – inimese enesehinnangut, kuuluvust ja annab pidepunkte eluks. See on oluliseks jõuallikaks eluraskustega toime tulemiseks.
1.2. Ainekava ülesehitus
RÕ kontsentrilise ülesehitusega ainekava koosneb neljast põhikursusest ja valikkursustest, mis põhikursuste raames õpitut süvendavad ja laiendavad.
Valikkursuste näidiskavad on kirjeldatud ainekava lõpus kooliastmete kaupa.
1.3. Õppeaine jaotumine kursusteks:
I kooliaste: Vanavanemate pärand (soovitavalt 2.klassis)
II kooliaste: Eetika (soovitavalt 5. klassis)
III kooliaste: Maailmareligioonid (soovitavalt 9. klassis)
Gümnaasium: Inimene ja religioon (soovitavalt 11.klassis)
Valikkursused:
I kooliaste: – Valitud Piiblilood ja eetika (1. ja 3. kl)
II kooliaste: – Piiblilood ja kultuur (4.kl)
- Eestimaa usuelu (6.kl)
III kooliaste: – Religioon ja kultuur või Kristlik kultuurilugu (7.kl)
- Üldised usuprobleemid ja eetika (8.kl)
Gümnaasium: – Ristiusk ja kirikulugu (10. kl)
- Maailma religioonid ja religioosne kultuurilugu (12.kl). (…)”
(Retrieved on September 11, 2008 from http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/3/religiooniopetus_ainekava.pdf).

This entry was posted in Curricula, Grade 1, Grade 10, Grade 11, Grade 12, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, National, Other Language, Resources, Syllabi. Bookmark the permalink.